Ynni i'r dyfodol.

Ynni glân, diogel

Cyflwyniad i ABWR y DU

Mewn sawl modd, mae gorsafoedd pŵer niwclear yn debyg i fathau eraill o gynhyrchu trydan: gwneir i dyrbin droi, a thrwy hynny bydd yn cynhyrchu trydan. Er fod rhai gwahaniaethau yn y ffordd y gwneir i’r tyrbin droi, mae hyn yn ei hanfod yr un fath ar gyfer glo, nwy, gwynt, llanw a llawer math arall o gynhyrchu ynnii.

Mae’r mathau hynny a elwir yn gynhyrchu thermol – yn bennaf niwclear, glo, olew a pheth nwy – yn cyflawni hyn drwy gynhesu dŵr i gynhyrchu stêm, sydd wedyn yn cael ei yrru drwy’r tyrbin gan achosi iddo droi. Mewn gorsaf bŵer niwclear, defnyddir adwaith niwclear yn syml i gynhyrchu’r gwres, sy’n berwi’r dŵr i gynhyrchu stêm.

Ceir tri math o adweithydd niwclear o gwmpas y byd, gyda thros 400 o adweithyddion yn weithredol ledled ybyd. Un o’r mathau mwyaf cyffredin yw’r Adweithydd Dŵr Berw (BWR), a’r dyluniad diweddaraf sy’n weithredol yw’r Adweithydd Dŵr Berw Uwch (ABWR).

Gelwir BWR yn adweithyddion cylch uniongyrchol, sy’n golygu eu bod yn gweithio drwy anfon stêm a gynhyrchwyd o fewn yr adweithydd yn uniongyrchol i’r tyrbin. Mae’r tabl isod yn dangos y broses hon.


ABWR y DU - Ffeithiau Allweddol

Mae’r ABWR yn adweithydd cenhedlaeth III+  (Gen.III+), y genhedlaeth weithredol fwyaf modern o orsafoedd pŵer niwclear. Yr ABWR yw’r dechnoleg Gen. III+ sydd wedi ennill ei blwyf fwyaf sy’n gweithredu yn unrhyw le yn y byd.

Mae’r ABWR yn weithredol ar bedwar safle yn Siapan: dau yn Kashiwazaki-Kariwa; un yn Hamaoka ac un yn Shika.
Mae pedwar arall wrthi’n cael eu hadeiladu, dau yn Lungmen yn Nhaiwan, ac un yn Shimane ac Ohma yn Siapan.

Ar bŵer llawn, mae un adweithydd ABWR yn cynhyrchu oddeutu 1359MWe o drydan – digon ar gyfer dros ddwy filiwn o gartrefi.

I gael dadansoddiad cynhwysfawr o’r ABWR a’i systemau, llwythwch lyfryn hyrwyddo Hitachi-GE ABWR, sydd ar gael yma fel PDF.

Bwydlen