Ynni i'r dyfodol.

Ynni glân, diogel

Perfformiad amgylcheddol a rheoli gwastraff ABWR y DU

Mae ynni niwclear yn chwarae rôl allweddol yn y frwydr i leihau allyriadau carbon y byd, ac mae cylch bywyd cyfan ABWR y DU (o’i adeiladu i’w ddatgomisiynu) yn cynhyrchu symiau isel iawn o garbon deuocsid (C02) am bob Cilowat-awr o ynni a gynhyrchir.

Bydd ABWR y DU yn cael ei asesu’n drwyadl gan yr ONR, Asiantaeth yr Amgylchedd a Cyfoeth Naturiol Cymru gydol ei oes (GDA, adeiladu, gweithredu a datgomisiynu), i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â disgwyliadau’r DU o ran rheoli’r defnydd o adnoddau naturiol (megis defnyddio dŵr oeri) a lleihau i’r eithaf eu effaith cyffredinol ar yr amgylchedd o gwmpas.  

Mae dyluniad ABWR y DU wedi esblygu dros flynyddoedd lawer i leihau maint y deunydd a fydd yn y pen draw yn cael ei drin fel gwastraff, ac mae wedi ymgorffori technolegau blaengar i osgoi effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd o gwmpas. Mae’r egwyddor o ddangos fod ABWR y DU yn defnyddio’r “Dechnoleg Orau ar Gael” wrth galon y GDA a bydd strategaeth Hitachi-GE ar gyfer rheoli gwastraff ymbelydrol yn cael ei hysgrifennu fel rhan o hyn er mwyn i'r rheoleiddwyr ei hasesu. 

Mae pob adweithydd niwclear cyfredol yn cynhyrchu rhyw fath o wastraff ymbelydrol. Gall y gwastraff hwn fod yn beryglus os na chaiff ei reoli’n gywir; fodd bynnag, gyda’r systemau a’r prosesau technegol cywir, gellir ei reoli’n ddiogel. Mae gan y Du brofiad o bron i 60 mlynedd o reoli gwastraff yn ddiogel, ac arbenigedd sylweddol. Mae gan Lywodraeth y DU bolisi clir ar reoli gwastraff o orsafoedd pŵer niwclear, gyda chyfnod o storio’n ddiogel ar y safle, a ddilynir gan drosglwyddo gwastraff i Gyfleuster Gwaredu Daearegol (GDF) canolog yn y DU.

Fel pob technoleg niwclear, bydd ABWR y DU yn cynhyrchu tanwydd wedi’i ddefnyddio (hen danwydd), ond caiff ei reoli’n ddiogel yn unol â safonau’r DU. Fel dyluniad modern, mae ABWR y DU yn cynhyrchu llawer llai o hen danwydd na mathau blaenorol o adweithyddion niwclear.  Mae’n ofynnol i ni gyflwyno gwybodaeth fanwl am ein dull o ran rheoli gweddillion tanwydd fel rhan o’r GDA a chaiff ein cynigion eu hasesu gan yr ONR, Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyfarwyddiaeth Rheoli Gwastraff Ymbelydrol (RWMD) yr NDA. Yn yr un modd, bydd ein cynlluniau dros dro ar gyfer rheoli gweddillion tanwydd ar y safle yn cael eu hasesu o fewn caniatadau  penodol i’r safle.

Bwydlen