Ynni i'r dyfodol.

Ynni Cynaliadwy

Sylwadau

Mae Hitachi-GE a'r rheoleiddwyr yn croesawu sylwadau a chwestiynau gan aelodau o'r cyhoedd, sefydliadau a chymdeithasau ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion yn ymwneud â'r ABWR a'r gwaith o'i asesu ar gyfer ei ddefnyddio yn y DU.

Cyflawnir proses Asesiad Dyluniad Generig (GDA) mewn nifer o gamau penodol sy'n gynyddol fanwl. Yn ystod y GDA, gellir gwneud sylwadau am ddyluniad ABWR y DU drwy'r wefan hon a bydd Hitachi-GE yn ymateb i'r sylwadau a'r materion a godir. Bydd y rheoleiddwyr yn gweld y cwestiynau a ofynnwyd a'r ymatebion a roddwyd a byddant yn defnyddio'r rhain, lle bo'n berthnasol, i helpu gyda'u hasesiadau. Bydd y rheoleiddwyr yn cyhoeddi adroddiadau asesu gan roi eu barn ar y prif faterion a godwyd a'r ymatebion gan Hitachi-GE ar gamau allweddol o'r broses.

Agorodd y broses sylwadau ar 6 Ionawr 2014, a bydd yn parhau drwy gydol GDA ABWR y DU hyd at 15 Awst 2017, dipyn o fisoedd cyn i'r rheoleiddwyr wneud eu penderfyniadau ar ba mor dderbyniol yw'r dechnoleg.

Mae'r rheoleiddwyr bellach wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau asesu, a bydd y sylwadau yn parhau i gael eu rhannu gyda nhw wrth i ni symud ymlaen.

Hefyd, bydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnal ymgynghoriad ar eu canfyddiadau hyd yma yn ystod pedwerydd cam y GDA, tuag at ddiwedd 2016.

Gwahoddir sylwadau drwy'r ffurflen isod neu drwy'r post at – Tîm Sylwadau ABWR y DU, Hitachi-GE Nuclear Energy Ltd. d/o Hitachi Europe Limited, Nuclear Power Group, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, SL6 8YA.

Pan fydd ymholiadau yn rhai y tu allan i gylch gorchwyl Hitachi-GE, gellir eu hailgyfeirio un ai at y rheoleiddwyr neu at Lywodraeth y DU. Er y bydd Hitachi-GE yn ymdrechu i ymateb yn llawn i bob ymholiad perthnasol, dylai sylwadau gael eu cyfyngu i dechnoleg ABWR a'r GDA. Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau am bolisi ynni Llywodraeth y DU at yr Adran Strategaeth Diwydiant, Busnes ac Ynni (www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy) a dylid cyfeirio unrhyw faterion yn ymwneud â datblygiadau arfaethedig Pŵer Niwclear Horizon at Horizon (info@horizonnuclearpower.com).

Bydd Hitachi-GE yn cydnabod derbyn pob ymholiad, a'u nod yw darparu ymateb llawn o fewn 30 diwrnod gwaith. Pan fo angen asesiad technegol manwl neu gyfieithu helaeth, gallai ymatebion gymryd mwy o amser. Gwahoddir cwestiynau yn y Gymraeg neu'r Saesneg, ond i osgoi unrhyw gamgymeriadau, rhoddir ymatebion technegol manwl yn Saesneg yn unig. Os byddwch yn cael unrhyw drafferth wrth gyflwyno ymholiad, ffoniwch +44 (0) 1628 585 330 i gael cymorth technegol.

Gallai cwestiynau, gyda'r enwau'n anhysbys, gael eu rhoi ar dudalen Cwestiynau Cyffredin y wefan hon yn nes ymlaen.

Gwneud Sylw

Bwydlen