Ynni i'r dyfodol.

Ynni Cynaliadwy

Proses Sylwadau GDA

Mae "proses sylwadau GDA" yn agwedd bwysig ar Asesiad Dylunio Generig.   Drwy'r wefan hon, gwahoddodd Hitachi-GE sylwadau a chwestiynau yn ymwneud ag Adweithydd Dŵr Berwedig Uwch y DU (UK ABWR) a'r gwaith o'i asesu ar gyfer ei ddefnyddio yn y DU.

Ynghyd â chyhoeddi cyflwyniadau rheoleiddiol pwysig, dogfennau cyhoeddus a chrynodebau lleyg, sicrhaodd y broses sylwadau y lefel uchaf posibl o dryloywder o ran y gwaith o asesu UK ABWR. 

Cafodd y broses, a roddwyd ar waith yn unol â chanllawiau'r rheoleiddwyr, 78 o fewnbynnau ystyrlon rhwng 6 Ionawr 2014 a 15 Awst 2017.  Aeth Hitachi-GE ati i adolygu ac ymdrin â phob un o'r rhain.

Cafodd y rhai oedd yn berthnasol i'r broses eu hateb yn llawn, gan gynnwys manylion technegol oedd yn gymesur â'r cwestiwn.  Roedd yr ymatebion yn Gymraeg neu'n Saesneg, yn gyson â'r cwestiwn.  Cafodd y rhai nad oeddent yn berthnasol naill ai eu trosglwyddo i'r rheoleiddwyr, neu awgrymwyd pwynt cyswllt amgen addas iddynt. 

Cafodd pob un o'r 82 cwestiwn ac ateb hyn eu rhannu'n llawn â'r rheoleiddwyr yn y DU.  

Yn unol â chanllawiau'r rheoleiddwyr, daeth y broses i ben ar 15 Awst 2017, wrth i'r GDA dynnu at ei derfyn yng nghyswllt UK ABWR. 

Mae Hitachi-GE yn ddiolchgar iawn i'r cyhoedd am gyfrannu'n sylweddol at y broses, ac mae'n diolch i bawb a gyflwynodd gwestiynau a sylwadau. 

Er bod y broses sylwadau wedi dod i ben erbyn hyn, bwriedir i'r wefan hon fod yn weithredol ac yn gymharol ddigyfnewid am 10 mlynedd o ddyddiad cwblhau'r GDA, gan fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth ac yn gofnod cyhoeddus o sylwadau'r GDA.  

Bwydlen