Ynni i'r dyfodol.

Turbine under constructions

Cwestiynau Cyffredin

Rhestrwyd isod y cwestiynau mwyaf cyffredin am ABWR. Mae'r rhain yn cynnwys cwestiynau a ofynnwyd yn ffurfiol i Hitachi-GE, yn ogystal â rhai sy'n codi'n rheolaidd gydol y broses sylwadau.

Gwahoddir aelodau o'r cyhoedd sy'n credu nad yw unrhyw fater wedi cael sylw digonol yng nghyflwyniadau rheoleiddiol Hitachi-GE, neu'n credu y gallant ddarparu gwybodaeth sy'n berthnasol i'r asesiad, i gyflwyno sylwadau gan ddefnyddio'r ffurflen gwneud sylw.

A oes raid i chi ymgymryd â Asesiad Dyluniad Generig (GDA)?

Rhaid i unrhyw adeiladu technegol yn y DU gael caniatâd gan y rheoleiddwyr. Mae’r GDA yn broses wirfoddol sy’n galluogi Parti Gwneud Cais (yn bennaf gwerthwyr a hyrwyddwyr adweithyddion) i fynd drwy asesiad trylwyr o’i achos diogelwch a’i ddyluniad generig cyn i’r datblygwyr sicrhau Trwydded Safle. Credwn mai cynnal GDA yw’r ffordd fwyaf effeithiol i reoleiddwyr asesu ein dyluniad, ac rydym wedi mynd i mewn i'r broses yn wirfoddol.

A yw’r Asesiad Dyluniad Generig (GDA) yn rhoi caniatâd ar gyfer y gorsafoedd arfaethedig yn Wylfa ac Oldbury?

Mae GDA yn broses bwysig, ond un o lawer ydyw ar gyfer gorsaf bŵer niwclear. Bydd angen i Horizon Nuclear Power – y datblygwr ar y ddau safle hwn – sicrhau amrediad o ganiatadau lleol a chenedlaethol, yn cynnwys ystod o ymgynghoriadau, er mwyn symud ymlaen â’u prosiectau.

Ai i Wylfa ac Oldbury yn unig y mae Asesiad Dyluniad Generig (GDA) yn berthnasol?

Mae GDA yn asesiad cenedlaethol ac yn berthnasol i unrhyw ddatblygiad ABWR y DU arfaethedig yn y DU.

Faint o amser fydd y Asesiad Dyluniad Generig (GDA) yn ei gymryd?

Bydd y GDA wedi’i gwblhau pan fydd y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) wedi cyhoeddi Cadarnhad o Dderbyn Dyluniad (DAC), ac Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi Datganiad o Dderbynioldeb Dyluniad (SODA). Nid oes terfyn amser ar broses y GDA, ond yn seiliedig ar arweiniad y Rheoleiddiwr a phrofiad blaenorol disgwyliwn i’r broses fod wedi’i chwblhau yn 2017.

Beth yw'r camau nesaf ar gyfer GDA?

Byddwn yn parhau i wneud cyflwyniadau i'r rheoleiddwyr, trwy gweddill yr asesiad, ac yn gobeithio cwblhau GDA erbyn diwedd 2017. Mae'r union amserlenni ar gyfer y prosesau ONR ac Asiantaeth yr Amgylchedd ychydig yn wahanol, ac rydym yn disgwyl Asiantaeth yr Amgylchedd i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus o gwmpas yn rhan olaf o 2016.

A yw “Sylwadau Rheoleiddiol” (RO) neu “Faterion Rheoleiddiol” (RI) yn golygu nad yw'r dyluniad yn ddiogel?

Na, ddim o gwbl. Bydd y rheoleiddwyr yn codi RO neu RI pan fyddant yn credu fod agwedd ar y dyluniad angen gwaith pellach er mwyn cwblhau’r GDA. Mae hyn yn rhan arferol o’r broses wrth i’r rheoleiddwyr graffu'n fanwl ar y dyluniad, a chodwyd sawl mater mewn asesiadau blaenorol. Byddwn yn ymateb i bob pwynt wrth iddo gael ei godi, a bydd yr RO a’r RI yn cael eu cyhoeddi ynghyd â’n Cynlluniau Datrys ar wefan y rheoleiddwyr.

A gaf i wneud sylw am y defnydd o ynni niwclear ar y safle hwn?

Mae’r cyfleuster gwneud sylwadau ar y wefan hon yn benodol ar gyfer GDA ABWR y DU. Caiff polisi ynni’r DU ei arwain gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (gweler ein tudalen dolenni).

Pwy gaiff wneud sylw ar y safle hwn?

Mae croeso i unrhyw un wneud sylw. Rydym yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd, sefydliadau a chymdeithasau gyda gwybodaeth berthnasol i gyflwyno sylw drwy’r dudalen. Cofiwch, os gwelwch yn dda, na allwn ond dderbyn yn ffurfiol sylwadau sy’n ymwneud â GDA ABWR y DU.

A oedd Hitachi-GE yn gysylltiedig â Fukushima?

Roedd Hitachi a GE ill dau yn gysylltiedig ag agweddau ar adeiladu a chynnal a chadw ar y safle, gan gefnogi Tokyo Electric Power Company (TEPCO) sy’n gyfrifol am ddiogelwch a materion gweithredol ar y safle.

Onid yw’r ABWR, yn sylfaenol, yr un math o ddyluniad â’r adweithyddion yn Fukushima a ddinistriwyd gan y Tswnami ym Mawrth 2011?

Mae’r ABWR yn ddatblygiad o’r dyluniad a ddefnyddiwyd yn adweithyddion Fukushima yn yr un modd gan y mae car modern yn ddatblygiad i gar o’r 1950au. Mae’r car modern yn cynnwys llawer o nodweddion nad oeddynt wedi’u cynnwys yn ei ragflaenwyr, neu hyd yn oed ar gael pan ddyluniwyd ef – megis gwregysau diogelwch safonol, System Brecio Awtomatig (ABS), rheolaeth tyniant a bagiau aer. Yn yr un modd, mae gan ABWR lawer o nodweddion nad oeddynt wedi’u cynnwys yn adweithyddion Fukushima nac ar gael pan ddyluniwyd hwy. Mae mwy o wybodaeth am y systemau hyn ar gael yn ein tudalen diogelwch adweithyddion.

Does gan ABWR ddim ond 3 lefel o offer diogelwch pan mae gan y rhan fwyaf o orsafoedd niwclear yn y DU 4. A yw hyn yn golygu fod yr ABWR yn llai diogel?

Nac ydy. Mae diogelwch cyffredinol yr adweithydd yn dibynnu ar lawer o ffactorau. Dyluniad yr ABWR yw esblygiad diweddaraf y cynllun BWR ac mae'n cynnwys yr holl welliannau a ddyluniwyd dros 50 mlynedd o esblygiad. Mae'r ABWR yn cynnwys haenau niferus o ddiogelwch gan gynnwys elfennau adweithiol ac anadweithiol. Rydym yn hyderus y bydd dyluniad ABWR y DU nid yn unig yn bodloni holl ofynion y DU ond y bydd ganddo lefelau diogelwch y gellir eu cymharu â'r dyluniadau modern gorau yng nghyswllt adweithyddion.

Beth sydd i atal yr un peth rhag digwydd yma ag a ddigwyddodd yn Fukushima?

Ar ein tudalen Diogelwch Adweithyddion rhoddwn olwg gyffredinol ar y gwahaniaethau o ran dyluniad a chynllun safle rhwng yr adweithyddion a fwriedir yma a’r rhai a ddatblygwyd yn Fukushima. Hefyd, mae gan y DU drefn reoleiddio gyda’r gorau yn y byd, ac nid yw’r ddau safle a gynigir gan Horizon yn destun yr un amodau eithriadol â’r rhai a gafwyd yn Siapan.

Bwydlen